Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι, με αφορμή την αίτηση του αδελφού Βόρειου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Χαλκιδικής "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" για συνένωση με το δικό μας Σύλλογο, προωθείται και η επικαιροποίηση του καταστατικού λειτουργίας μας. Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ έχει καταθέσει δημόσια προτάσεις από τον Οκτώβριο σχετικά με τη λειτουργία του Συλλόγου. Επικαιροποιημένα πλέον με γνώμονα την αντίληψή μου για αρτιότερη λειτουργία του συλλόγου στο μέλλον, καταθέτω τις προτάσεις μου. Προσπερνώ γρήγορα την αλλαγή ονομασίας του Συλλόγου (Άρθρο 1), την αύξηση των μελών του Δ.Σ. ως αποτέλεσμα αύξησης των μελών του Συλλόγου (Άρθρο 20) και την αύξηση της θητείας σε 2 έτη (Άρθρο 20) κατά το πρότυπο όλων των αντίστοιχων Συλλόγων της χώρας και της ΔΟΕ για να αναφερθούμε στα σημαντικότερα. 


1. Κατάργηση της Ελεγκτικής Επιτροπής και αντικατάστασή της από Ορκωτούς Λογιστές (ακολουθεί συγκεκριμένη πρόταση επί του σχετικού άρθρου). Αντικατάσταση του όρου όπου αναγράφεται, καθώς και της διαδικασίας εκλογής τους κλπ.
2. Άρθρο 10 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Να προστεθεί ως Εδάφιο ''Ε) Να λαμβάνουν αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. και οικονομικό απολογισμό, όποτε το αιτηθούν εγγράφως στο Δ.Σ.''. 
3. Άρθρο 18 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
Εδάφιο 2 να αντικατασταθεί από "Κάθε συνδυασμός καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται με αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού, χωριστά οι οποψήφοιοι για το Δ.Σ. και για αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία'' ΩΣ ΕΞΗΣ
''Οι εκλογές ανάδειξης Δ.Σ. και αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία πραγματοποιούνται με ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ. Όλοι οι υποψήφιοι καταγράφονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά''. 
Στην ανάρτησή μου στις 27 Ιανουαρίου 2013 στο σημείο 1.9 αναλύω το σκεπτικό της πρότασης. Η σχετική ανάρτηση ΕΔΩ.
4. Άρθρο 24 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Εδάφιο 4 ''Προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία του Συλλόγου'' να εξειδικευθεί ως εξής: ''Προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία του Συλλόγου, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις αποφάσεις των Γ.Σ. ή τις αποφάσεις του Δ.Σ. Κάθε δαπάνη αποφασίζεται κατά πλειοψηφία, με αιτιολογική πρόταση αναγκαιότητας, ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μαζί με τα παραστατικά και εφόσον αφορά δαπάνη ύψους άνω των 300 ευρώ, ο Ταμίας καλείται να εξασφαλίσει 3 γραπτές οικονομικές προσφορές. Εφόσον, δεν καταστεί εφικτό να κατατεθούν 3 γραπτές προσφορές αποδεδειγμένα και αιτιολογημένα, τότε, το Δ.Σ. με ενισχυμένη πλειοψηφία 3/4 καλείται να αποφασίσει σχετικά''.
Εδάφιο 10 ''Εισηγείται στη Γεν.Συνέλευση την αύξηση ή μείωση των συνδρομών των μελών και φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξή τους'', να προστεθεί στο τέλος της πρότασης ''Εφόσον η πρώτη Γ. Σ. του ακαδημαϊκού έτους δεν έχει διαπιστωμένη καταστατική απαρτία, δύναται το Δ.Σ. να αποφασίζει για το ύψος της ετήσιας συνδρομής, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες των μελών του και με απαραίτητη πλειοψηφία 3/4''.
Εδάφιο 13 Να προστεθεί:
''Δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του τις μηνιαίες δαπάνες του Συλλόγου με τα παραστατικά, καθώς και τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. Στις περιπτώσεις πρακτικών που αφορούν προσωπικά δεδομένα συναδέλφων για υπηρεσιακά ή οικογενειακά θέματα που άπτονται της ανάγκης διαφύλαξης και προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων αποκρύπτεται το όνομα του άμεσα ενδιαφερόμενου''
Εδάφιο 14 Να προστεθεί:
''Τα μέλη του Δ.Σ., κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. μετέχουν σε κλιμάκια ενημέρωσης των συναδέλφων για θέματα του Συλλόγου, της Ομοσπονδίας ή επικαιρότητας σε περιοχές με εγγύτητα προς τον τόπο διαμονής τους ή εργασίας τους, κατά τις δυνατότητές τους. Ουδεμία χιλιομετρική αποζημίωση προβλέπεται εκ της ανακύπτουσας δαπάνης μετακίνησής τους. Παρόμοια, ουδεμία χιλιομετρική αποζημίωση λαμβάνουν για άλλες μετακινήσεις τους που αφορούν το Σύλλογο, εντός των ορίων του νομού. Κατ' εξαίρεση και μόνο κατόπιν έγγραφης αίτησης μέλους του Δ.Σ. δύναται να αποφασισθεί καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης σε μέλος του Δ.Σ. ή του Συλλόγου, για εκπροσώπηση του Συλλόγου, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. και σε ύψος έως 0,15 ευρώ ανά χιλιόμετρο εφόσον πρόκειται για ιδιωτικής χρήσης όχημα, αλλιώς τα εισιτήρια με απόδειξη των δημοσίων μέσων συγκοινωνίας. Η σχετική χιλιομετρική αποζημίωση συνοδεύεται με αντίστοιχα οικονομικά παραστατικά καυσίμων, διοδίων κλπ. τα οποία και δημοσιοποιούνται μετά την πρωτοκόλλησή τους στην ιστοσελίδα του Συλλόγου''. 
Άρθρο 30 - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Καταργείται το άρθρο ως αποτέλεσμα κατάργησης της Ελεγκτικής Επιτροπής και αντικαθίσταται ως εξής. Ο Τίτλος ''ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΩΝ''
''Τα οικονομικά στοιχεία του Συλλόγου ετησίως και πριν την πρώτη Γ.Σ. του Οκτωβρίου, ελέγχονται από Ορκωτούς Λογιστές η έκθεση των οποίων ανακοινώνεται δημόσια στα μέλη του Συλλόγου''.

ΕΚΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
1. Ιδρύεται τράπεζα αίματος στο Γ.Ν.Πολυγύρου για τα μέλη του Συλλόγου. Υπεύθυνος διαχείρισης ορίζεται ο Ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ. Ετησίως πραγματοποιούνται δύο τακτικές αιμοδοσίες στους χώρους πραγματοποίησης των Γ.Σ. του Συλλόγου. 
2. Το Δ.Σ. κατόπιν πρόσκλησης στα σχολεία του Νομού Χαλκιδικής αναζητά μέλη που θα αποτελέσουν "συνδέσμους" ενημέρωσης μεταξύ του Δ.Σ. και των συναδέλφων εκπαιδευτικών. Η λειτουργία των συνδέσμων εξειδικεύεται με απόφαση του Δ.Σ. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, η Γ.Σ. της 30ης Μαϊου 2013 είναι επιπρόσθετα σημαντική, πέραν της ανάδειξης των αντιπροσώπων μας στην 82η Συνέλευση της ΔΟΕ. Η αλλαγή του καταστατικού μπορεί να αποτελέσει αφορμή κινητοποίησης του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του Συλλόγου. Διαφάνεια, επικαιροποίηση, διεύρυνση των θεσμών και της εκπροσώπησης είναι διακυβεύματα ύψιστης σημασίας. 

Στις προτάσεις μου αυτές, μπορείτε να προσθέσετε τους προβληματισμούς σας και τις αντιπροτάσεις σας ή τις βελτιωτικές σας θέσεις. Μέσα από έναν ευρύ διάλογο σε μια ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα μπορέσουμε να δούμε την ΕΛΠΙΔΑ της ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Καλή βδομάδα
Ουδατζής Νίκος
ΠΕ60 Νηπιαγωγός
2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ν.Μαρμαρά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου