Διοικητικά Θέματα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
Συνάδελφοι η τήρηση του αρχείου των νηπιαγωγείων, όπως και κάθε σχολικής μονάδας, διέπεται από το Π.Δ.63/1981. Είναι υποχρεωτική η τήρηση κατά το πρότυπο του Προεδρικού Διατάγματος και όχι μόνο με έναν φάκελο, κατά το σύνηθες, ''εισερχόμενα-εξερχόμενα''. 
Μπορείτε να δείτε το Π.Δ. πατώντας εδώ.

ΩΡΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Αγαπητοί συνάδελφοι. Τις τελευταίες ημέρες πληθαίνουν τα ερωτήματα για 2 θέματα. Το ένα έχει να κάνει με τις ώρες υποχρεωτικής παρουσίας των νηπιαγωγών στο σχολείο, πέραν του διδακτικού ωραρίου προφανώς και το δεύτερο σχετικά με εκκρεμείς νομικές υποθέσεις και τις συνέπειες στην υπηρεσιακή κατάσταση των συναδέλφων. Ως προς το δεύτερο, αύριο θα αναρτήσω σχετικά εδάφια της νομοθεσίας.
Στην κείμενη νομοθεσία για το ωράριο των νηπιαγωγών δεν γίνεται καμία διαφοροποίηση ως προς το διδακτικό ωράριο και το υπηρεσιακό ωράριο. Όσο κι αν ψάξει κανείς (οποιαδήποτε συνδρομή συναδέλφου θα είναι πολύτιμη για καλύτερη ενημέρωση) δεν θα βρει εξειδίκευση νομοθεσίας, είτε ως προς το υπηρεσιακό ωράριο των ΠΕ60, είτε ως προς τις υποχρεώσεις των προϊσταμένων. 

Έτσι, σύμφωνα με το Ν.1566/85, ΑΡΘΡΟ 13 Παρ.8.
"Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 της περίπτωσης ΣΤ΄ του άρθρου 11. Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους δασκάλους."
Υπό αυτό το πνεύμα, προκύπτει μια νεφελώδης υποχρέωση των νηπιαγωγών να παραμένουν επιπρόσθετα στο σχολείο για εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιακών καθηκόντων που τους ανατίθονται από τους/τις προϊσταμένους/ες. Τα καθήκοντα αυτά σαφώς πρέπει να προκύπτουν ως αποτέλεσμα αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αφορούν καθήκοντα των προϊσταμένων. 

Μια σημαντική αλλαγή πρόκειται να προκύψει από την 1η Αυγούστου 2013 και η οποία θα λειτουργήσει ως Δούρειος Ίππος. Σύμφωνα με το Ν.4115/2013, ΑΡΘΡΟ 39, ΕΔΑΦ.5.α.
''5. α) Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαθίστανται ως εξής:
«5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια έως και εξαθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1)
νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από επτά (7). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό.»
β) Στο άρθρο 12 του ν. 1566/1985 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής
του.»
γ) Η ισχύς της περίπτωσης α΄της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1ης Αυγούστου 2013. Δικαίωμα μετάθεσης θεμελιώνουν και οι εκπαιδευτικοί που εισήχθησαν στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.
''

Κατά συνέπεια, δεδομένης της αύξησης του ωραρίου των δασκάλων, άμεσα θα αναπροσαρμοστεί το ωράριο των νηπιαγωγών, όπως φρόντισε η πολιτική ηγεσία, με τροπολογία σε άσχετο νόμο, να εφαρμόσει. Το πρόβλημα προκύπτει όμως από την αναγωγή του ωραρίου μας, σε διδακτικό ωράριο συνάδελφοι! Επί δεκαετίες το Υπουργείο και φυσικά το δευτεροβάθμιο όργανό μας (Δ.Ο.Ε.) δεν φρόντισαν να προσδιοριστεί το ωράριό μας ως διδακτικό ή εργασιακό, με αναγωγή σε 45 λεπτά γεγονός που μπορεί να επιφέρει πλήρη ανατροπή των δεδομένων μας. Μπορεί λοιπόν, κάποιος πονηρός εφαρμογέας δημοσιονομικής και όχι εκπαιδευτικής πολιτικής να βγάλει το μπακαλοτέφτερο και να κρίνει πως οι διδακτικές μας ώρες (45 λεπτά) είναι 3 και κάπως έτσι να μας προστεθούν επιπρόσθετες! Αλλά για το ζήτημα αυτό θα επανέλθω αύριο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου