Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κείμενο δημόσιας διαβούλευσης από το Υπουργείο

Κατατέθηκε (19/11/2012) στο δικτυακό τόπο διαβουλεύσεων (http://www.opengov.gr/ypepth) το κείμενο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (αυτό τον τίτλο διατηρεί το Υπουργείο στο σχετικό διαδικτυακό τόπο!). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κείμενο διαλόγου αποτελεί τον πυρήνα του υπό κατάθεση Νομοσχεδίου.

Στο άρθρο 32 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ορίζεται:
''Παρατείνεται για επτά (7) μήνες ακόμα η προθεσμία που τάσσει το εδ. β) της παρ. 1 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012, (ΦΕΚ Α’86) προκειμένου να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα που θα καθορίζει τα όργανα, την διαδικασία καθώς και τα κριτήρια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , καθώς και τη βαρύτητα των επιμέρους κριτηρίων για την προαγωγική εξέλιξη και την αξιολόγηση της θητείας των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης. Η παράταση άρχεται από την 11η Αυγούστου 2012, ότε και εξέπνευσε η ταχθείσα προθεσμία, και λήγει στις 10 Μαρτίου 2013.''

Για τα θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο άρθρο 39 ορίζονται τα εξής (παραθέτω όσα αφορούν άμεσα την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση):

''1. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α’ 71) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Γ΄, δωδεκαετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί δέκα τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον πέντε σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας.»
β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διδάξει, έως και τον Ιούνιο του 2012, το μάθημα της Πληροφορικής στην ιδιωτική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια τεσσάρων τουλάχιστον σχολικών ετών, ανεξαρτήτως του βασικού τίτλου σπουδών στην ανωτάτη εκπαίδευση που διαθέτουν, και εφόσον κατά το χρόνο που δίδασκαν ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στην Πληροφορική ή είχαν αποδεδειγμένα παρακολουθήσει σεμινάρια διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής τα οποία είχαν διοργανωθεί από δημόσιους Φορείς ή επιστημονικές ενώσεις εκπαιδευτικών, δικαιούνται να εγγραφούν στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στον κλάδο ΠΕ19. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου λογίζεται ως διανυθείσα στον κλάδο ΠΕ19.

[…]

3. α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α’ 71) απαλείφεται η φράση «στο τέλος της πρώτης διετίας».
Σημείωση: παραθέτω το εδάφιο του νόμου, απ’ όπου και απαλείφεται η σχετική φράση.
‘’ ε. Στις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 9 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός της Α/θμιας ή της Β/θμιας Εκπ/σης τίθεται στη διάθεση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης και τοποθετείται προσωρινά με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής και οριστικά στο τέλος της πρώτης διετίας κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, όπως ορίζεται στις οικείες διατάξεις. Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα της περιοχής της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών. Ο τρίτος χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτείται με το διπλάσιο του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος’’.
β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 4, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 9 και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 30 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 4038/2012 (Α’ 140), καταργούνται. Για τις γενικές προϋποθέσεις των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισχύει το άρθρο 8 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 100/1997 (Α’ 94).
γ) Αποκλειστικά και μόνο για τις μεταθέσεις του 2013 οι σχετικές αιτήσεις των εκπαιδευτικών υποβάλλονται το αργότερο έως και 31.12.2012.

[…]

5. α) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 (Α’ 199) η φράση «Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ)» αντικαθίσταται από τη φράση «Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)».
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «2.α) Οι ΣΜΕΑΕ αποτελούν Κέντρα Υποστήριξης ΕΑΕ μιας ενότητας σχολικών μονάδων της ίδιας βαθμίδας της γενικής δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης. Οι ενότητες αποτελούν αποκεντρωμένες αδιαβάθμητες υπηρεσιακές μονάδες της ΕΑΕ και οι σχολικές μονάδες που τις συνθέτουν συνιστούν Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ).
β) Τα ΣΔΕΥ που προβλέπονται στην περίπτωση α) συνιστώνται με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κάθε ΣΔΕΥ έχει σκοπό (α) την προώθηση της συνεργασίας, το συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και την ενδυνάμωσή τους στην ανταπόκριση στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους, (β) στην ένταξη και συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρία στο σχολείο των συνομηλίκων τους και (γ) στην υποστήριξη των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ), της παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης και των μαθητών τους οποίους εφαρμόζεται κατ’ οίκον διδασκαλία.
γ) Σε κάθε σχολική μονάδα της γενικής εκπαίδευσης λειτουργεί ΕΔΕΑΥ ως πρωτοβάθμιο όργανο για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών της η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
αα) το διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως προέδρου, με αναπληρωτή του το νόμιμο αναπληρωτή του στα καθήκοντα του ως διευθυντή,
ββ) έναν (1) νηπιαγωγό ή δάσκαλο ή καθηγητή κλάδων ΕΑΕ που υπηρετούν σε ΤΕ ή στην παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση ή στο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα,
ββ) έναν (1) ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα και
γγ) έναν (1) κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30 που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα, με τους αναπληρωτές τους.
δ) Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ συμμετέχει, ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος στο οποίο φοιτά ο μαθητής που έχει ανάγκη υποστήριξης. Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο η ΕΔΕΑΥ, ανάλογα με την περίπτωση του μαθητή που έχει ανάγκη υποστήριξης, μπορεί να καλεί, προκειμένου να διαμορφώσει καλύτερη άποψη για την εξεταζόμενη υπόθεση, μέλη από τις άλλες ειδικότητες ΕΕΠ που υπηρετούν στο οικείο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ. Γραμματέας ορίζεται ο γραμματέας της σχολικής μονάδας.
ε) Η ΕΔΕΑΥ έχει, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:
αα) Διενεργεί διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση των εμποδίων εκπαίδευσης και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
ββ) Διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης ή και συμπεριφοράς σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης στην οποία φοιτά ο μαθητής.
γγ) Πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμέτωπη των δυσκολιών του μαθητή μέσα στην γενική σχολική τάξη του με τα μέσα και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα για επιπρόσθετες παρεμβάσεις και παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη από ειδικές εξωσχολικές Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που προκύπτουν σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής υγείας ή παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης συνεργάζεται με ΙΠΔ ή άλλες ιατρικές ή ψυχολογικές δημόσιες Υπηρεσίες της περιοχής της, με κοινωνικές Υπηρεσίες και με τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.
δδ) Διαμορφώνει προγράμματα προσχολικής πρώιμης παρέμβασης σε συνεργασία με παιδιατρικές υπηρεσίες ή ΙΠΔ της περιοχής αρμοδιότητάς της και οργανώνει ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα για γονείς με παιδιά ηλικίας έως έξι (6) ετών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του οικείου Δήμου.
εε) Παρακολουθεί την εφαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης (ΕΠΕ) για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του σχολείου της και του προγράμματος υποστήριξης της οικογένειάς τους και για μαθητές με κατ’ οίκον διδασκαλία.
στστ) Συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις κοινωνικής στήριξης του μαθητή και της οικογένειάς του και συνεργάζεται με τις κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και άλλους αρμόδιους Φορείς.
ζζ) Υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες κατά τη μετεγγραφή των μαθητών καθώς και τους αποφοίτους με αναπηρία.
ηη) Παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ όταν συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Η παραπομπή γίνεται με εισήγηση του εκπαιδευτικού που προβλέπεται στην περίπτωση δ). Στην παραπεμπτική απόφαση βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από το σχολείο του μαθητή, την ΕΔΕΑΥ και τους σχολικούς συμβούλους γενικής εκπαίδευσης και τους συμβούλους ΕΑΕ και συνοδεύεται από έκθεση του ψυχολόγου της ΕΔΕΑΥ σχετικά με το «εκπαιδευτικό – ψυχολογικό προφίλ» του μαθητή και τους τομείς περαιτέρω διερεύνησης και γνωμάτευσης, με βάση την επεξεργασία των δεδομένων κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Όλες οι περιπτώσεις μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες που έχουν ενταχθεί σε ΣΔΕΥ καθώς και τα συναφή αιτήματα των γονέων εξετάζονται από το οικείο ΚΕΔΔΥ αποκλειστικά και μόνο κατόπιν παραπομπής της οικείας ΕΔΕΑΥ.
στ) Ο σχολικός ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός της ΕΔΕΑΥ μπορούν να καλούνται στο σχολικό συμβούλιο των γενικών σχολείων του οικείου ΣΔΕΥ προκειμένου να εισηγηθούν για θέματα ένταξης μαθητών με αναπηρία στο γενικό σχολείο, αντιμετώπισης κρίσεων και σχολικής βίας, σχέσεων μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων των μαθητών καθώς και για θέματα ανάπτυξης εξωσχολικών δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου στο περιβάλλον του σχολείου και κοινωνικής υποστήριξης των μαθητών και των οικογενειών τους.
ζ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι αρμοδιότητες των ΕΔΕΑΥ και εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας τους που συντάσσεται από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο οποίο ρυθμίζονται και τα ζητήματα νόμιμης σύνθεσης, διαδικασίας σύγκλησης, τρόπου συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων. Μέχρι την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45). Με όμοια απόφαση εξειδικεύεται η διάρθρωση και η λειτουργία των Κέντρων Υποστήριξης ΕΑΕ.».

6. α) Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) αντικαθίστανται ως εξής: «5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια έως και εξαθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε εικοσιπέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από επτά (7). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό.».
β) Στο άρθρο 12 του ν. 1566/1985 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του.».
γ) Η ισχύς της περίπτωσης α) της παρούσης παραγράφου αρχίζει από 1η Αυγούστου 2013.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Η χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. του συλλόγου μας, πραγματοποιήθηκε στο νεόδμητο δημοτικό σχολείο της Ν.Καλλικράτειας, σε κλίμα υψηλής έντασης και πολιτικών συγκρούσεων. Η ημερήσια διάταξη προέβλεπε 6 θέματα, αλλά δεν προλάβαμε ποτέ να τα συζητήσουμε, καθώς τα εκτός ημερησίας ήταν φλέγοντα.

Θέμα των ημερών, για όσους είχαν ενημέρωση, δηλαδή για όσους λαμβάνουν τη σχετική αλληλογραφία ή σε όσων τα σχολεία εκτυπώνονται και αναρτώνται τα κείμενα παρατάξεων και αιρετών, ήταν η σύγκρουση των 2 αιρετών μας. Του Βογιατζή Χρήστου από τη Δ.Α.Κ.Ε. και του Αμπελίδη Αναστάσιου από την Π.Α.Σ.Κ. Οι δύο συνάδελφοι και εκπρόσωποί μας στο ΠΥΣΠΕ του Ν.Χαλκιδικής, ξιφούλκησαν δια αλλεπάλληλων ανακοινώσεων  για ένα σημαντικό ζήτημα που προέκυψε στην τελευταία συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ. Παρ’ ότι τα θέματα των αιρετών δεν προβλέπεται να συζητούνται εντός του Δ.Σ. το ενδιαφέρον όλων ήταν υψηλό, προκειμένου να πληροφορηθούμε τελικά τι ακριβώς συνέβη και κυρίως τι συνέβαινε από τους 2 αιρετούς μας τα τελευταία χρόνια που μας εκπροσωπούν εντός ΠΥΣΠΕ. (Προς ενημέρωσή σας, διαβάστε τις ανακοινώσεις των συναδέλφων και εκπροσώπων μας στο ΠΥΣΠΕ, από τα κείμενα των οποίων, εξάλλου, θα αντλήσω και στοιχεία παρακάτω).

1) Ο αιρετός της Δ.Α.Κ.Ε. λοιπόν, Βογιατζής Χρήστος, καταγγέλλει (15/11/2012) τον αιρετό της Π.Α.Σ.Κ. Αμπελίδη Αναστάσιο πως έπληξε ‘’παραμονές της επετείου του Πολυτεχνείου το κύρος του ΠΥΣΠΕ και την ηρεμία της εκπαιδευτικής κοινότητας της Χαλκιδικής’’.
Σχόλιο α):  Καμία ανακοίνωση του συλλόγου μας για την επέτειο του Πολυτεχνείου με πρωτοβουλία του συναδέλφου ωστόσο.
Σχόλιο β): Αλήθεια τόσο πολύ τον ενδιαφέρει η ‘’ηρεμία της εκπαιδευτικής κοινότητας’’; Τόσο πολύ κόπτεται να συντηρηθεί η αποχαυνωτική στάση που σημειώνεται σε όλα τα επίπεδα (συνελεύσεις, επικοινωνία συναδέλφων και σχολείων με Δ.Σ., συμμετοχή στις απεργίες κλπ);            
2) Ο ίδιος συνάδελφος αιρετός της Δ.Α.Κ.Ε. μας ενημερώνει επισήμως πως ‘’δεν κοινοποιήθηκαν τα θέματα του υπηρεσιακού συμβουλίου τρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση, αλλά την ώρα έναρξης της συνεδρίασης αφαιρώντας έτσι το δικαίωμα της ενημέρωσης και της προετοιμασίας των μελών για το συμβούλιο’’.
Σχόλιο α): Αλήθεια συνάδελφε, γιατί τότε δεν κατήγγειλες την τακτική του ΠΥΣΠΕ και να αποχωρήσεις;
Σχόλιο β): Είναι ή όχι αληθές αυτό που ειπώθηκε από τους 2 αιρετούς εντός της συνεδρίασης του Δ.Σ. πως ποτέ δεν έλαβαν επίσημα, έγγραφη, πρόσκληση, αλλά προφορικά (τηλεφωνικά) ενημερωνόντουσαν για τα θέματα, υπερβαίνοντας ‘’τυπολατρικές’’ διαδικασίες; Ναι, είναι αυτοί που κόπτονται ξάφνου για τις διαδικασίες σήμερα, αλλά παρακάτω θα δούμε τους πραγματικούς λόγους και ΚΥΡΙΩΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ‘’ΤΥΠΟΛΑΤΡΙΚΩΝ’’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ.

3) Η απάντηση του έτερου αιρετού δεν άργησε. Ο ‘’Βουλευτής ομίλησε, αλλά δεν απήντησε’’. Μας ενημερώνει ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΝΤΑΣ λοιπόν ο συνάδελφος αιρετός της Π.Α.Σ.Κ. Αμπελίδης Αναστάσιος τον έτερο αιρετό ως ΨΕΥΤΗ (προφανώς αυτός που ‘’επιστρατεύει ανακρίβειες’’ ή ψεύτης είναι ή δόλιος. Οπότε θα προτιμήσουμε το μη χείρον ως βέλτιστον). Συνεχίζει ο εκλεκτός συνάδελφος τις αποκαλύψεις με ερωτήματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τον αιρετό Βογιατζή Χρήστο: ‘’Μήπως, εκτελώντας παραταξιακή και κομματική υπηρεσία, αναζητά τον Δούρειο Ίππο για την αντικατάσταση των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου…;’’
Σχόλιο α): Αντιλαμβάνεστε συνάδελφοι τη βαρύτητα της καταγγελίας; Εντοπίζετε την σαφή υπόνοια προς τον έτερο αιρετό για διάθεση χειραγώγησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου;

Κάπου εκεί πιστέψαμε πως ολοκληρώθηκε ο κύκλος δίχως sequel. Αλλά όχι! Συνέχισαν να ταράζουν την ‘’ΗΡΕΜΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ’’ (κατά Βογιατζή Χρ.) με νέες ανακοινώσεις, τροφοδοτώντας τη συζήτηση με νέες αποκαλύψεις και στοιχεία.

Το ‘’Μέρος Β’’ ξεκίνησε από τον αιρετό της Δ.Α.Κ.Ε. Βογιατζή Χρήστο υπό τον τίτλο ‘’Ο Αιρετός του ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής σε ρόλο «κυβερνητικού» εκπροσώπου…’’. Επειδή δεν πιστεύω πως εννοούσε τον εαυτό του, παρ’ ότι από ότι θυμάμαι η Δ.Α.Κ.Ε. πρόσκειται πολιτικά στην κυβερνητική πλειοψηφία και επειδή πιστεύω πως δεν έφτασε στο σημείο να καταγγέλλει και τον εαυτό του, προφανώς κατηγορούσε τον έτερο αιρετό της Π.Α.Σ.Κ. Αμπελίδη Αναστάσιο. Τι του καταλογίζει στο ‘’Πλαστικά ξίφη Νο2’’; Τον καταγγέλλει αρχικά ως εκπρόσωπο της Διοίκησης, καθώς κατά τα γραφόμενά του ‘’…αναρωτιέμαι αν είναι ανακοίνωση του αιρετού ή της διοίκησης που μάταια προσπαθεί να τη δικαιολογήσει για τις παράνομες αποφάσεις της’’. Η ύψιστη κατηγορία για έναν ΣΟΒΑΡΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ προς έναν επίσης ΣΟΒΑΡΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ είναι ακριβώς αυτή. Η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Θυμηθείτε όμως, ο ίδιος (Βογιατζής Χρήστος), δεν προέβη σε καταγγελία εντός ΠΥΣΠΕ και αποχώρησή του, αλλά νομιμοποίησε τη διαδικασία και έφυγε…αφού ολοκληρώθηκε βέβαια το ΠΥΣΠΕ… Άρα, ο συνάδελφος Βογιατζής Χρ. ουσιαστικά με τις ανακοινώσεις του, πέραν των καταγγελιών του, ουσιαστικά βγαίνει, αυτό που λέγαμε στο στρατό, ΠΑΡΑΠΟΝΟΥΜΕΝΟΣ. Νομιμοποίησε τη διαδικασία δια παρουσίας του εντός ΠΥΣΠΕ και μετά βγήκε ως καταγγέλλων.

Για να μην σας κουράσω με τα sequel του ‘’Πλαστικά ΞΙΦΗ Νο2’’, θα κρατήσω από τα κείμενά τους στη συνέχεια την πρόκληση – πρόσκληση του Βογιατζή Χρ. προς τον Αμπελίδη Αν. να ζητήσουνε ‘’μαζί από τον δ/ντή εκπαίδευσης τις βαθμολογίες της επιτροπής αξιολόγησης των διευθυντών, το καλοκαίρι του 2011, για να δουν όλοι οι συνάδελφοι ποιοι τσαλαπάτησαν, βάναυσα, τις προσωπικότητες των συναδέλφων’’ και φυσικά την αποφασιστικότητά του πως ‘’Εάν δεν δεχτεί ο έτερος αιρετός θα ενημερώσω τους συναδέλφους μόνος μου’’, προκαλώντας τον και εγώ με τη σειρά μου ‘’Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα’’.  Από τη δεύτερη ανταπάντηση του Αμπελίδη Αν. δεν κρατώ τίποτα, αφού δεν έδωσε τροφή για συνέχεια, κρατώντας χαμηλούς, ίσως και ενωτικούς τόνους.

ΠΑΜΕ ΟΜΩΣ ΞΑΝΑ ΣΕ ΟΣΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΙΠΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Δ.Σ. – ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ ΑΚΟΜΑ, ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ SEQUEL

1) Ενημερωθήκαμε άπαντες και καταγράφηκε στα πρακτικά του Δ.Σ. πως οι δύο εκλεκτοί συνάδελφοι και αιρετοί μας ΔΕΝ έχουν λάβει ποτέ πρακτικά του ΠΥΣΠΕ για να τα δουν ή να τα μελετήσουν! Ο ένας εκ των δύο ουσιαστικά μας κατήγγειλε πως τα ζήτησε πριν από δύο χρόνια ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ και δεν τα έλαβε! Ο συνάδελφος που επαίρεται για τη συνδικαλιστική του εμπειρία, δεν έλαβε στα τόσα χρόνια εκπροσώπησής μας τα πρακτικά των αποφάσεων του οργάνου και δεν κατέθεσε ΠΟΤΕ  ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΙΤΗΣΗ! Ο έτερος συνάδελφος προφανώς δεν το θεώρησε ως σημαντικό ζήτημα και δεν υπέβαλλε αντίστοιχο αίτημα, ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ. Προφανώς θεώρησε πως και αυτό το ζήτημα έγκειται στα ‘’τυπολατρικά’’ του συστήματος. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ συνάδερφοι για τη στάση σας και κυρίως για την αποφασιστικότητά σας. Καταγράφηκε, θα αξιολογηθεί στο μέλλον!
Επ’ αυτού προτάθηκε από εμένα να υποβληθεί κοινή τους αίτηση άμεσα και να δοθεί δια δικαστικού επιμελητή στη Δ/νση Εκπαίδευσης, καλύπτοντας τη δαπάνη το ταμείο του συλλόγου (δικηγόρος 100 με 150 ευρώ και δικαστικός επιμελητής 50 με 75 ευρώ). Οι δύο αιρετοί μας αρνήθηκαν την πρόταση, καθώς την έκριναν ΟΜΟΦΩΝΑ ως παράνομη (προφανώς έχουν και νομικές γνώσεις) διότι τα πρακτικά (κατά δική τους ακριβή λεκτικά δήλωση) ‘’δεν δίνονται σε κανέναν (!!!) καθώς υπάρχουν προσωπικά δεδομένα συναδέλφων’’, περιορίζοντας τη μαχητικότητά τους, στην υπόσχεση πως θα ζητήσουν να τα δουν. Χαίρομαι, αν υπέβαλλαν σήμερα 21 Νοεμβρίου 2012 αίτηση να δουν τι ψήφιζαν, τι αποφάσιζαν και πού συμμετείχαν, μετά την παρακίνησή μας. Αναμένω την αίτησή τους όμως κιόλας. Έστω και μετά από χρόνια συμμετοχής τους στο ΠΥΣΠΕ.

2) Τα μέλη του Δ.Σ. ενημερώθηκαν για ‘’ύποπτες’’ κινήσεις στελεχών εκπαίδευσης, στην κάθετη διοικητική και παιδαγωγική δομή, που του αναφέρθηκαν, στο θέμα της αξιολόγησης και οι οποίες ουσιαστικά λειτουργούν ‘’εκβιαστικά’’ και ‘’τρομοκρατούν’’ συναδέλφους. Πρότεινε δε, την έγγραφη καταγγελία του Δ.Σ. προς τα στελέχη αυτά.

Αντιπρότεινα, να ξεπεράσουμε φήμες, αναμνήσεις, προσωπικές εκτιμήσεις, ανεμόμυλους και ψιθύρους, δίνοντας αποφασιστική απάντηση σε όσους προέβησαν σε αντίστοιχες ενέργειες, αλλά κυρίως σε όσους παρέχουν το δικαίωμα στον εκφοβισμό μας. Ως μόνη λύση και κυρίως κάλυψη όλων των συναδέλφων, πρότεινα, την κατάθεση αγωγής για προσβολή προσωπικότητας και συνάμα ασφαλιστικά μέτρα εναντίον κατά παντός υπευθύνου, κατονομάζοντας Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γ.Γραμματείς, Περιφερειακούς Δ/ντές, Δ/ντές Εκπαίδευσης και Στελέχη Εκπαίδευσης (ουσιαστικά την κάθετη διοικητική και παιδαγωγική δομή) για την πρόταση διαλόγου επί της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και οιουδήποτε αποπειραθεί να προβεί σε αξιολόγηση σε μελλοντικό νόμο, Π.Δ. Υπουργική Απόφαση ή άλλη πράξη. Ζήτησα δε, προκαλώντας με τη σειρά μου, η αγωγή να φέρει τις ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. Στην πρότασή μου συμφώνησε ουσιαστικά ένας και μόνο συνάδελφος, διευρύνοντας το πλαίσιο αγωνιστικότητάς μας με ένα κείμενο δέκα σημείων – καταγγελιών για τη συνολική επίθεση του Υπουργείου Παιδείας εναντίον μας.

Συνάδελφος Χ:  ‘’Δεν αντέχει το ταμείο μας τέτοιες ενέργειες. Σε κάθε Δ.Σ. καταθέτεις πρόταση αγωγής κλπ. Τι είναι αυτά που λες! Να απευθυνθούμε στη Δ.Ο.Ε. που έχει εργατολόγο και νομική υποστήριξη. Δεν είναι δική μας δουλειά’’.  

Συνάδελφος Ψ: ‘’Δεν μπορούμε να υπερβούμε το δευτεροβάθμιο όργανό μας, τη Δ.Ο.Ε. πρέπει να κινητοποιήσουμε πρωταρχικά τη Δ.Ο.Ε. να αναλάβει δράση’’.

Ο Συνάδελφος Ψ προσπάθησε να συγκεράσει την πρότασή μου με την ανάγκη στήριξης του δευτεροβάθμιου οργάνου μας και για το λόγο αυτό η πρόταση ενημέρωσης της Δ.Ο.Ε. και προσδιορισμού συγκεκριμένου χρονικού ορίου αναμονής μας για την κατάθεση αγωγής κατά παντός υπευθύνου για προσβολή προσωπικότητας (με αφορμή την αξιολόγηση) αποτέλεσε την τελική πρόταση προς ψηφοφορία που έλαβε 6 θετικές ψήφους.

Αρνητική ψήφος δεν υπήρχε, ο έβδομος, συνάδελφος Χ, απεχώρησε για προσωπικούς λόγους, προτού τεθεί η πρόταση προς ψηφοφορία και ενώ είχε ήδη διαμορφωθεί, όπως πιστοποιούν τα πρακτικά του Δ.Σ. της 20ης Νοεμβρίου 2012.

Στο πλαίσιο της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ που ασκώ με τη δύναμη 66 συναδέλφων, θα ενημερώνεστε εκτενώς, διεξοδικά και αληθινά για όσα συμβαίνουν. Για το λόγο αυτό και επειδή δεν εξαντλήθηκε το Δ.Σ. της 20ης Νοεμβρίου, θα επανέλθω με διαλόγους και θέσεις που θα ανοίξουν νέες δημόσιες αντιπαραθέσεις.

Ουδατζής Νίκος
ΠΕ60 Νηπιαγωγός
2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ν.Μαρμαρά

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εδώ και μερικές ημέρες, έλαβα επιστολή από συνάδελφο νηπιαγωγό στο Ν.Χαλκιδικής. Μου ζήτησε να τη συζητήσουμε, να εκφράσω την άποψή μου επί του κειμένου, πολιτική και προσωπική. Κυρίως όμως ζητούσε απάντηση στις σκέψεις της, στις ανησυχίες της, στους προβληματισμούς της. Διαβάστε όσα, τουλάχιστον, ενδιαφέροντα καταθέτει μια νέα συνάδελφος στο φόβο για το μέλλον της, για το μέλλον μας. Τα συμπεράσματα δικά σας.

''Αγαπητοί συνάδελφοι, αιρετοί ΚΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΠΕ και συνδικαλιστές του πρωτοβάθμιου σωματείου μας,

με αγωνία περιμένω να με ενημερώσετε για το θέμα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου! Η σιωπή σας είναι εκκωφαντική!
Δεν είμαι εξαρχής αρνητική σε μια σοβαρή αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση που να αποτελεί παράγοντα εξέλιξής μου, αλλά αυτό που διαβάζω στο σχέδιο διαλόγου και προβληματισμού είναι μια αξιολόγηση τρόμου, με απώτερο στόχο τις απολύσεις κάποιων χιλιάδων εκπαιδευτικών. Έτσι μας αντιμετωπίζει το υπουργείο εδώ και χρόνια, ως πλεονάζων προσωπικό που προκαλεί επιπρόσθετη δαπάνη στα λογιστικά του κράτους.
Γνωρίζω αρκετούς αδιόριστους εκπαιδευτικούς που με προσμονή αναμένουν να έρθει η σειρά τους για αναπληρωτές, αφού για ΑΣΕΠ ούτε λόγος και αναρωτιέμαι αν γνωρίζουν την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία, τους μισθούς/επιδόματα που λαμβάνουμε, αλλά και τις νέες ρυθμίσεις που έρχονται, χωρίς καν να προλάβουμε να τις συνειδητοποιήσουμε.
Αναγνωρίζω στο κείμενο διαλόγου και προσχηματικής αξιολόγησης την απέλπιδα προσπάθεια των συγγραφέων του να μας πείσουν πως πάμε μπροστά, ενώ εμείς έχουμε βάλει την όπισθεν σε κατηφόρα!
Εντοπίζω την αγωνία του κειμένου να μας πείσει πως η αξιολόγηση, με τον τρόπο που προτείνεται, είναι καλοπροαίρετη, είναι θετική για μένα, για το συνάδελφό μου, για τα παιδιά, για το εκπαιδευτικό σύστημα.. Πόσο θετικό είναι, όμως, να αξιολογηθώ από προϊσταμένους και συμβούλους; Πόσο αντικειμενική μπορεί να είναι η παιδαγωγική αποτίμηση του έργου μου από έναν μόνο άνθρωπο και πώς μπορώ να διασφαλίσω την ισονομία μου έναντι του δικαίου και των άλλων συναδέλφων; Πόσο εύκολα ή δύσκολα ένας αποτιμητής/αξιολογητής του παιδαγωγικού μου έργου μπορεί να υπερβεί τις προσωπικές και πολιτικές του συμπάθειες και αντιπάθειες, κρίνοντας τελικά αυτό που κλήθηκε αποκλειστικά να αξιολογήσει;
Πόσο εύκολα ή δύσκολα μπορώ να υπερκεράσω τις ανησυχίες μου και να συναινέσω σε αυτή την αξιολόγηση, υπό το καθεστώς του φόβου; Ενός φόβου για την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, που θα κριθεί από νεφελώδη οργανωτικά συστήματα που τείνουν να βασίζονται στην κρίση ενός ή δύο ανθρώπων. Κυριαρχεί ο φόβος στους συναδέλφους, γιατί η αξιολόγηση έχει πλέον συνδεθεί με τη βαθμολογική και μισθολογική μας εξέλιξη. Δεν φοβόμαστε τη δουλειά και την αξιολόγηση. Και τα δύο τα κάνουμε καθημερινά και καταθέτουμε ψυχή, χρόνο και ελπίδα για κάτι καλύτερο, για αυτό που μας εμπιστεύθηκαν οι γονείς των παιδιών μας.
Τέλος, αισθάνομαι την ανάγκη να θέσω άλλη μια ρητορική ερώτηση. Ποιο είναι το μέλλον ενός κράτους, ενός πολιτισμένου δυτικού κράτους, όταν δεν επενδύει στην παιδεία, όταν τρομοκρατεί αντί να στηρίζει τους λειτουργούς του, όταν στο πρόταγμα των δημοσιονομικών του στοιβάζει παιδιά/μαθητές σε τάξεις, όταν θεωρεί τις συγχωνεύσεις σχολείων και τη μετακίνηση μικρών μαθητών για χιλιόμετρα προκειμένου να φοιτήσουν ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ;
Αγαπητοί αιρετοί, συνδικαλιστές, εκπρόσωποί μας, εκπρόσωποι του εαυτού σας, μιας μειοψηφίας ή μιας πλειοψηφίας, ποια είναι η άποψή σας; Ποιες είναι οι προτάσεις σας; Έως πότε θα στηρίζετε με την εκκωφαντική σας σιωπή την κατάλυση κάθε επαγγελματικής μας αξιοπρέπειας; Γιατί δεν κλείνουμε σήμερα επ’ αόριστον τα σχολεία μας; Αφού ούτως ή άλλως εκεί μας οδηγούν, ας το κάνουμε τουλάχιστον με προσωπική μας επιλογή και διατηρώντας την αξιοπρέπειά μας.
Σας ευχαριστώ
Σοφία Χ.
Νηπιαγωγός Ν.Χαλκιδικής''

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

ΕΝΟΡΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠΠΣ

Δίχως σχόλια σας παραθέτω την επιστολή συναδέλφου νηπιαγωγού, στο Νυδρί Λευκάδας και όσα ακολούθησαν από την τήρηση του ΔΕΠΠΣ. Διαβάζοντας την επιστολή της συναδέλφου, θα αντιληφθείτε πολλά περισσότερα πέραν του συμβάντος.  Για την ιστορία, η Δ.Ο.Ε. αποφάσισε την αποστολή κλιμακίου για να συμπαρασταθεί στη συνάδελφο... Αυτό είναι στήριξη και υπεράσπιση της συναδέλφου. Σας προτρέπω να βάλετε νοερά στη θέση της συναδέλφου νηπιαγωγού τον εαυτό σας.

''ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ασπασία – Μάρθα Καρτέρη
ΠΕ 60 Νηπιαγωγός 1ου Νηπιαγωγείο Νυδρίου Λευκάδας
ΠΡΟΣ 1) Δ.Σ. ΔΟΕ ΑΘΗΝΑ 2) ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΟΙΝ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
«ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΕ ΠΟΥ ΔΙΕΤΑΞΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
Είμαι μόνιμη συνάδελφος (με χρόνια) και υπηρετώ στο 1ο Νηπιαγωγείο Νυδρίου Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για πρώτη χρονιά φέτος ύστερα από τη μετάθεσή μου από το ΠΥΣΠΕ Ευβοίας.
Σκοπός αυτής της επιστολής είναι να διαφωτίσω όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία και να ενημερώσω παράλληλα τα συνδικαλιστικά μου όργανα για τα πραγματικά περιστατικά που έλαβαν χώρα από 18/10 μέχρι και σήμερα στο σχολείο που εργάζομαι.
Στο 1ο Νηπιαγωγείο Νυδρίου που διδάσκω η ομάδα νηπίων στην τάξη μου αποτελείται από 20 παιδιά, τα οποία 12 είναι ελληνικής καταγωγής και τα 8 αλλοδαπά Αλβανικής καταγωγής. Την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου ξεκινήσαμε την προετοιμασία μας για τον εορτασμό της εθνικής μας γιορτή (28ηςΟκτωβρίου). Αρχικά συζητήσαμε τα γεγονότα με τα παιδιά χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικό-εποπτικό υλικό, όπως εικόνες που είχα αναρτήσει στο ταμπλό της τάξης, εικόνες και προβολή βίντεο, power point που τους έδειξα στον υπολογιστή. Μιλήσαμε διεξοδικά για το «ΟΧΙ» και τα γεγονότα του 1940, τον πόλεμο στα βουνά της Πίνδου, τη βοήθεια που προσέφεραν οι γυναίκες της εποχής εκείνης και είδαμε το χάρτη της Ελλάδας. Τα παιδιά σε ελεύθερο σχέδιο ζωγράφισαν τους Έλληνες που είπαν το «ΟΧΙ». Σαν κατασκευές φτιάξαμε ατομικά στεφανάκια από γαλάζιο χαρτόνι, που είχαν επάνω μικρογραφία του ελληνικού χάρτη, την ελληνική σημαία και τα παιδιά έγραψαν το «ΟΧΙ». Επιπλέον, κάναμε μια ομαδική εργασία με τους Έλληνες στρατιώτες που πολεμάνε στα βουνά και τις γυναίκες που μετέφεραν πράγματα. Όλες οι εικαστικές δημιουργίες των παιδιών αναρτήθηκαν στον σχετικό πίνακα που υπάρχει στην τάξη.
Να προσθέσω ότι στα πλαίσια της γιορτής έδωσα ποιήματα στα νήπια, εθνικού χαρακτήρα στα παιδιά ελληνικής καταγωγής και ποιήματα για την ειρήνη στα παιδιά αλβανικής καταγωγής. Επίσης, μάθαμε τα τραγούδια «Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του», «Γαλανόλευκη Σημαία», καθώς και τον Εθνικό Ύμνο. Παράλληλα, το τμήμα μου θα εκπροσωπούσε το νηπιαγωγείο στην κατάθεση στεφάνου την Κυριακή 28 Οκτωβρίου και γι’ αυτό το λόγο προετοίμασα κάποια παιδιά για το γεγονός αυτό.
Στη συνέχεια, μιλήσαμε για τον πόλεμο και την ειρήνη και περιγράψαμε και τις δύο καταστάσεις. Διαβάσαμε «Το βιβλίο της ειρήνης» και είπαμε τι είναι ειρήνη κι ότι την προτιμάμε από τον πόλεμο επειδή στην ειρήνη είμαστε όλοι φίλοι. Παράλληλα και λόγω της γιορτής της ελληνικής σημαίας είδαμε την σημαία μας στην τάξη, τα χρώματά της, πόσες γραμμές έχει και το σύμβολό της (Σταυρός) και εξήγησα τη σημασία τους. Τα παιδιά μου είπαν για σημαίες που έχουν στο σπίτι τους και τους είπα ότι όποιος θέλει μπορεί να φέρει τη σημαία του να τη δείξει στο σχολείο. Σημαίες έφεραν μόνο δύο παιδιά ελληνικής καταγωγής. Είδαμε λοιπόν σημαίες από όλο τον κόσμο και τις συγκρίναμε, βρήκαμε ομοιότητες και διαφορές και κάναμε ομαδοποιήσεις ανάλογα με το χρώμα ή το σύμβολο που έχουν,ποιες σημαίες έχουν σταυρό κ. ά. Έπειτα αποφασίσαμε να ζωγραφίσουμε και να κατασκευάσουμε σημαίες, και αφού στην ομάδα της τάξης υπάρχουν παιδιά από την Ελλάδα και την Αλβανία, κάποια παιδιά προτίμησαν να φτιάξουν σημαίες και από τις δύο χώρες. Χωρίς βέβαια να υποβαθμίζεται το γεγονός της εθνικής μας γιορτής και φυσικά τονίσαμε ότι εδώ στην Ελλάδα που ζούμε έχουμε την Ελληνική σημαία, και την αυριανή μέρα γιορτάζει η Ελληνική σημαία και τραγουδήσαμε και το σχετικό τραγούδι.
Στο Νηπιαγωγείο αναρτώνται όλα τα έργα των παιδιών και μάλιστα τοποθετήθηκαν δίπλα στην αλυσίδα της φιλίας που είχαμε φτιάξει το Σεπτέμβριο. Την Πέμπτη που εκθέσαμε τις εργασίες των παιδιών κάποιοι μεμονωμένοι γονείς όταν είδαν τις εργασίες των νηπίων δυστρόπησαν, στη θέα σημαιών άλλων χωρών.Επειδή διαπιστώσαμε ότι θα δημιουργεί πρόβλημα στον εορτασμό της εθνικής επετείου και προκειμένου να εξασφαλισθεί η εθνική ομοψυχία των ελλήνων και η εκδήλωση των φιλειρηνικών αισθημάτων μας απέναντι στους νόμιμους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας και για να μην μεταφερθούν στα νήπια κάποιες εικόνες που δεν συνάδουν με το παιδαγωγικό μας έργο, αποφασίσαμε από κοινού να τις βγάλουμε από το ταμπλώ των εικαστικών. Στο διάλειμμα ξεκρέμασα όλες τις σημαίες, χωρίς να με δουν τα παιδιά, στα οποία είπα ότι δεν είχαν στερεωθεί καλά κι έπεσαν μόνες τους κι ότι θα τις βάζαμε ξανά μια άλλη στιγμή. Στο σχόλασμα κάλεσα τους Έλληνες γονείς και αναφέρθηκα στο θέμα που προέκυψε και προσπάθησα να εξηγήσω το πλαίσιο στο οποίο έγιναν οι δραστηριότητες κι οι κατασκευές, χωρίς να υπάρξει κάποια διαφωνία από τους γονείς.
Παρόλα αυτά, πληροφορούμε ότι κάποιος«ανώνυμος» δήθεν γονέας και δήθεν δημοτικός σύμβουλος έστειλε επιστολή σε βουλευτή της Χ.Α. (την οποία σας επισυνάπτω) και με καταγγέλλει στην ουσία για «αντιεθνισμό»! Διαστρεβλώνοντας τα πραγματικά γεγονότα (χωρίς να γνωρίζω τους λόγους), τα οποία αδικούν την υπηρεσία και εμένα προσωπικά.
Την επόμενη ημέρα έγινε κανονικά η Εθνική μας γιορτή και τα δύο τμήματα του Νηπιαγωγείου παρουσίασαν τα τραγούδια και τα ποιήματα που είχαμε μάθει (υπάρχει καταγραφή βίντεο αποσπασμάτων από την γιορτή). Υπάρχει το πρακτικό του Συλλόγου διδασκόντων, στις 10 Οκτωβρίου, όπου περιέχει το πρόγραμμα και τις παιδαγωγικές αρχές που ακολουθήθηκαν και σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο του υπουργείου παιδείας όσον αφορά την τέλεση της Εθνικής γιορτής.
Την Κυριακή 28 Οκτωβρίου, τα παιδιά του τμήματός μου κατέθεσαν στεφάνι στη μνήμη των ηρώων εκπροσωπώντας το νηπιαγωγείο. Μετά την κατάθεση εκφώνησαν ποιήματα.
Πληροφορούμε, όπως είναι γνωστό πλέον στην εκπαιδευτική κοινότητα, ότι ο θόρυβος που δημιουργήθηκε από δήθεν γονείς υποκινήθηκε από κάποιους εκτός σχολείου που δεν είχαν καν παιδιά στο Νηπιαγωγείο μας και αναρωτιέμαι πως γνώριζαν το περιεχόμενο της γιορτής και τον τρόπο που δουλεύουμε στο Νηπιαγωγείο.
Την επόμενη μέρα, πληροφορήθηκα ότι ένας εκ των δημοτικών συμβούλων του Δήμου Ελλομένου έχει κάνει επώνυμη αναφορά στην Α/θμια Εκπαίδευση Ν. Λευκάδας εις βάρος μου σχετικά με τις σημαίες/χειροτεχνίες των παιδιών χωρίς να έχει άμεση εικόνα της γιορτής (αφού δεν παραβρέθηκε), με αστήριχτα πραγματικά δεδομένα ενώ ουδέποτε μου ζήτησε να ενημερωθεί γι’ αυτά που λέει ότι δήθεν τον ενημέρωσαν, ως όφειλε.
Αμέσως ενημέρωσα τηλεφωνικά τη Σχολική μου Σύμβουλο κα Κοσμετάτου Ελένη στις 30 Οκτωβρίου για να την ενημερώσω για την εξέλιξη του θέματος.
Την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου ο Διευθυντής Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λευκάδας ήρθε στο σχολείο για να διαπιστώσει τι συμβαίνει και μίλησε με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Επίσης μας ενημέρωσε ότι κάποιος είχε στείλει ανώνυμη επιστολή διαμαρτυρίας προς το βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ Μπαρμπαρούση στην οποία καταγγέλλει -με πολλές ανακρίβειες- τα γεγονότα που προηγήθηκαν. Μας διαβεβαίωσε ότι θα ερευνήσει το πλαίσιο στο οποίο κινηθήκαμε, ερχόμενος σε επικοινωνία με τη Σχολική Σύμβουλο προσχολικής εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων για να μάθει τι ισχύει στο αναλυτικό μας πρόγραμμα.
Την επόμενη ημέρα μας επισκέφθηκε η Σχολική Σύμβουλος στο σχολείο για να διερευνήσει τον τρόπο διδακτικής προσέγγισης που είχα, την μεθοδολογία, τις διαθεματικές δραστηριότητες που είχα αναπτύξει και ποιοι ήταν οι στόχοι μου. Επίσης, ενημερώθηκα ότι διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ), αλλά ακόμη δεν μου έχει κοινοποιηθεί το σχετικό έγγραφο.
Επίσης να αναφέρω ότι για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου θέματος έλαβα υπόψη μου το ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο, την μεθοδολογία και τις ενδεικτικές διαθεματικές δραστηριότητες που ορίζονται στον Οδηγό της Νηπιαγωγού, σύγχρονη βιβλιογραφία, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά για το Νηπιαγωγείο, επιμορφώσεις Σχολικών Συμβούλων και πιο αναλυτικά:
1) ΔΕΠΠΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2002
Βασικές αρχές του ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο Σελ.2 …προκειμένου δε να είναι αναπτυξιακά κατάλληλο και αποτελεσματικό για όλα τα παιδιά του Νηπιαγωγείου θα πρέπει: -να παρέχει ευκαιρίες για τη στήριξη της πολιτισμικής ταυτότητας και της γλώσσας όλων των παιδιών – να βασίζεται στις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες και να συνδέει τη γνώση με την καθημερινή πρακτική στο σχολείο – να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύσσουν και να εκφράζουν ιδέες και συναισθήματα με πολλούς τρόπους, όπως με το παιχνίδι, τη ζωγραφική, τη γραφή,…
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση σελ 17-18
Περιεχόμενο/ενδεικτικές διαθεματικές δραστηριότητες
Παροτρύνονται να αποδέχονται ανθρώπους με διαφορετικές γλωσσικές, πολιτιστικές ή θρησκευτικές καταβολές, να συνεργάζονται και να οικοδομούν δεσμούς φιλίας μαζί τους.
2) άρθρα: α) άρθρο « ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» για σχετικές δραστηριότητες με σημαίες στο περιοδικό ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ της Γεωργίας Μουντζούρη β) άρθρο της Νικολούδη Φυλλιώς από το ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ με θέμα «Σημαία» ένα σύμβολο, το οποίο, με αφορμή την Εθνική Επέτειο, μπορούμε να το προσεγγίσουμε Διαθεματικά, τονίζοντας τη διαπολιτισμική του διάσταση.
3) Οδηγός Νηπιαγωγού Α) Στον οδηγό της Νηπιαγωγού κεφάλαιο 13, οι γιορτές στο Νηπιαγωγείο σελ. 363 αναφέρει… όταν στην τάξη υπάρχουν παιδιά από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα, η γιορτή είναι επιβεβλημένο να παίρνει διαπολιτισμικό χαρακτήρα.
Β) Κεφάλαιο 2, ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ σελ.35-36 … Όταν στην τάξη φοιτούν παιδιά από διαφορετικά πολιτισμικά και γλωσσικά περιβάλλοντα-φαινόμενο που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα- η εκπ/κός θα πρέπει… να δείχνει σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε παιδιού όταν αναγνωρίζει, αποδέχεται και σέβεται την πολιτισμική του ταυτότητα και τη γλώσσα του…Αυτό σημαίνει ότι του επιτρέπει να τοποθετηθεί απέναντι στους άλλους αναγνωρίζοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές του και ότι του τονώνει το αίσθημα αυτοεκτίμησης και υπερηφάνειας για την προσωπική του ιστορία, γνωρίζοντας ότι η μη αποδοχή της ταυτότητας των παιδιών δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στη μάθηση…σε αυτή την προοπτική, στις περιπτώσεις των παιδιών που δεν έχουν ως πρώτη γλώσσα την Ελληνική, φροντίζει ώστε η γλώσσα που μιλούν στην οικογένεια τους να ακούγεται και να αναγνωρίζεται μέσα στη τάξη…
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η σημασία του σχεδιασμού και της οργάνωσης του μαθησιακού περιβάλλοντος
Σελ 61 ενδεικτική αφίσα που η δασκάλα υποδέχεται στο σχολείο παιδιά που μιλούν διαφορετικές γλώσσες λέγοντας καλημέρα σε όλες τις γλώσσες
4) Ο τρόπος που προσέγγισα το θέμα της εθνικής γιορτής είναι σύμφωνα με τις γνώσεις που αποκόμισα από τις επιμορφώσεις για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση που πραγματοποίησε η Σχολική Σύμβουλος στον νομό Ευβοίας που υπηρετούσα τα 4 προηγούμενα χρόνια
5) βιβλία σχετικά με δραστηριότητες κατάλληλες για το νηπιαγωγείο που έχω διαβάσει: Α) ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-σχέδια εργασίας για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο των ΚΑΝΤΖΟΥ ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΠΤΥΧΟ Β) Καταπολεμώντας τις προκαταλήψεις – παιδαγωγικά εργαλεία, μετάφραση από Αναστασία Χουντουμάδη και Ευγενία Μόρφη
Επειδή θεωρώ ότι λειτούργησα μέσα στα πλαίσια του αναλυτικού μου προγράμματος, της επιστημονικής ενημέρωσης που έχω μέχρι τώρα ασκώντας το εκπαιδευτικό μου καθήκον με δημοκρατικό και παιδαγωγικό αίσθημα ευθύνης, μένοντας έξω από αυτές τις μεθοδεύσεις και αξίες που θέλουν ορισμένοι να επιβάλλουν στην εκπαίδευση και προκειμένου να αποτραπούν παρόμοια γεγονότα που μας προσβάλλουν ως εκπαιδευτικούς,
Ζητώ τη συμπαράσταση της ΔΟΕ και της εκπαιδευτικής κοινότητας του νησιού μου.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: (1) Ανώνυμη αναφορά στη Χ.Α.''

Ουδατζής Νίκος
ΠΕ60 Νηπιαγωγός
2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ν.Μαρμαρά
Κιν. 6947898645
www.facebook.com/noudatz

Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτέλους, οικονομική ανάσα για όλους μας από το μνημόνιο συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το κοινωνικό κράτος επιστρέφει στην πολιτική ατζέντα, καλύπτοντας με ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ μέτρα τις μειώσεις μισθών μας. Με χθεσινή (Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012) δήλωση του υπουργού στην τηλεόραση ΣΚΑΪ σύντομα θα μπορούν οι εκπαιδευτικοί να σιτίζονται σε στρατιωτικές ή φοιτητικές λέσχες. Εντός της ερχόμενης εβδομάδας, θα εκπονηθεί ανά νομό πρόγραμμα σίτισης, το οποίο θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική σελίδα www.epaites.ekpaideuftikoi.gr Παράλληλα, θα διατεθεί δωρεάν, εφαρμογή για smart phone, στην οποία οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να ενημερώνονται για το καθημερινό menu της στρατιωτικής ή φοιτητικής λέσχης της περιοχής τους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα έγκαιρης κράτησης γεύματος! 
Σύμφωνα με πληροφορίες, μελετάται η ανάπτυξη ενός επιπλέον, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ, μέτρου θέρμανσης των εκπαιδευτικών ανά την επικράτεια. Εφόσον, επιτευχθεί η συμφωνία των υπουργείων παιδείας και υγείας, θα μπορούν οι εκπαιδευτικοί να παραμένουν σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το ψύχος του χειμώνα. Ο στρατός θα διαθέτει σε αυτές τις περιπτώσεις sleeping bag σε κάθε εκπαιδευτικό, ενώ το νοσοκομείο θα διενεργεί και πρωινό συσσίτιο! Ο όρος ΒΒ (bed and breakfast) επιτέλους ως κοινωνική παροχή στον κλάδο μας.
Καλώ το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Χαλκιδικής, να ευχαριστήσει δημόσια τα αρμόδια υπουργεία για τα αντισταθμιστικά οφέλη και τα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ μέτρα που προωθούνται για το σύνολο των εκπαιδευτικών. Ενημερώνω τους συναδέλφους πως στο νομό μας, η δυνατότητα σίτισης θα παρέχεται στο Κ.Α.Α.Υ. (κέντρο αναπληρώσεως απωλειών υγείας) στη Ν.Φώκαια, χώρος με άρτιες εγκαταστάσεις και εξαιρετική θέα. Τέλος, προτείνω: α) την υποβολή αιτήματος στα αρμόδια υπουργεία, για την εξασφάλιση δυνατότητας διαβίωσης των εκπαιδευτικών στις εγκαταστάσεις του Κ.Α.Α.Υ. β) τη μετονομασία των Κ.Α.Α.Υ. σε Κ.Α.Α.Ψ.Υ.Ε. (κέντρο αναπληρώσεως απωλειών ψυχικής υγείας εκπαιδευτικών) και γ) την επέκταση της κοινωνικής παροχής και σε άλλους κλάδους του δημοσίου που πλήτονται επίσης.

Αγγελία στο ''Διδασκαλικόν Βήμα, Έτος Α΄, αριθμ.2, 1 Σεπτεμβρίου 1924, σελ.2.
''ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δημοδιδάσκαλοι δημοσιδασκάλισσαι και νηπιαγωγοί πρός συμπλήρωσιν κενών θέσεων περιφερείας Δράμας. Ούτος εκτός των άλλων αποδοχών θα έχωσι και ιδίαν αμοιβήν εκ μέρους των κοινοτήτων, κατοικίαν δωρεάν και καύσιμον ύλην''.  

Συνάδελφοι, τώρα είναι η ώρα των ευθυνών. Αν περιμένετε να δείτε 90 χρόνια μετά την ίδια αγγελία θα είναι αργά. Άμεσα πρέπει να κατατεθεί αγωγή κατά παντός υπευθύνου για προσβολή προσωπικότητας. Επιτέλους, ας καταλάβουμε ΟΛΟΙ και πρωτίστως οι συνδικαλιστές των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργάνων μας πως με χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων δεν μπορεί να εξαντλείται η αγωνιστικότητα και η αποφασιστικότητά μας. Πάρτε επιτέλους θέση ΟΛΟΙ στο διακύβευμα της επαγγελματικής ΜΑΣ αξιοπρέπειας. 

Ουδατζής Νίκος
ΠΕ60 Νηπιαγωγός
2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ν.Μαρμαρά
facebook.com/noudatz